close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • GOSPODARKA

 • 9 października 2015

  W Ambasadzie RP we Francji odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu delegowania pracowników w ramach traktatowej swobody świadczenia usług na terytorium UE z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki i francuskiej minister pracy Myriam El Khomri.

  Głównym celem wydarzenia było podsumowanie toczącej się na poziomie europejskim dyskusji na temat delegowania pracowników, a także wymiana poglądów na temat przyjętych przez Francję nowych rozwiązań prawnych w tym obszarze, oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Ministerstwami Pracy Polski i Francji. W seminarium, zorganizowanym przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP we Francji, uczestniczył podsekretarz stanu ds. europejskich i międzynarodowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko i francuska minister pracy, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i dialogu społecznego Myriam El Khomri.

   

  Licznie zebranych słuchaczy seminarium powitał Ambasador RP we Francji Andrzej Byrt, który podkreślił, że więzi współpracy gospodarczej łączące dziś Polskę i Francję są wyjątkowo silne. Z kolei minister El Khomri wyraziła zadowolenie, że temat delegowania pracowników został podjęty na polsko-francuskim forum dialogu wpisującym się według niej w ciąg wspólnych działań, których podłożem są historyczne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i współdziałaniu.

   

   

   

  Minister przyznała, że delegowanie pracowników w ramach swobodnego świadczenia usług jest źródłem korzyści gospodarczych, z których Francja nie zamierza rezygnować, jednak w związku z licznymi nadużyciami francuski rząd podjął działania mające na celu ich wykrywanie i eliminację:  

   

  Stanowisko Francji opiera się na przekonaniu, że Europa i swoboda świadczenia usług stanowią przede wszystkim ogromną szansę dla naszych gospodarek i dla obywateli europejskich. (…) Jednak działania niektórych firm świadczących usługi we Francji przeczą zasadom, które leżą u podstaw francuskiego modelu społecznego. (…) Dlatego zwalczanie nadużyć zachodzących w obszarze międzynarodowego świadczenia usług stanowi jeden z priorytetów francuskiego rządu. (…) Działania kontrolne nie są – i nie będą w przyszłości – wymierzone w sposób szczególny przeciwko przedsiębiorstwom, które zatrudniają pracowników delegowanych akurat z Polski. Czynię w tym kontekście osobiste zobowiązanie.

   

  Minister Radosław Mleczko przypomniał w swoim wystąpieniu, że europejskie porozumienie  w sprawie dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zostało osiągnięte w 2014 roku w dużej mierze dzięki współpracy Polski i Francji. Wskazał też na fakt, że mobilność pracowników wpływa na rozwój gospodarczy państw członkowskich, a także przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej Unii Europejskiej.

   

  Stosunek do rozwiązań prawnych regulujących delegowanie jest wyrazem naszego stosunku do podstawowych wartości Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że swoboda przepływu pracowników i swoboda świadczenia usług stanowią jedną z najważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą obywatelstwo Unii Europejskiej, a szeroko rozumiana mobilność jest źródłem rozwoju. To również odpowiedź na pytanie, w jaki sposób postrzegamy nie tylko konkurencję i współpracę wewnątrz UE, ale przede wszystkim, w jaki sposób postrzegamy konkurencję na rynkach globalnych. Delegowanie pracowników w ramach traktatowej swobody świadczenia usług to jeden z czynników wpływających nie tylko na rozwój gospodarczy państw członkowskich, ale również na wzrost konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Uważamy, że znaczenie mobilności dla rozwoju Unii powinno zostać w pełni odzwierciedlone w zapowiedzianej inicjatywie Komisji Europejskiej „Pakiet na rzecz mobilności”, a sama inicjatywa będzie mieć na celu promowanie mobilności i eliminację ograniczających ją barier. (…) Chciałbym wyrazić nadzieję, że dalsze dyskusje i prace nad nowymi propozycjami Komisji Europejskiej będą prowadzone przy pełnym poszanowaniu dotychczasowego dorobku integracji, w tym przede wszystkim osiągnięć procesu budowy i pogłębiania rynku wewnętrznego, który stanowi najlepszy fundament stymulowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i wzmacniania konkurencyjności Unii Europejskiej. (…)

   

  Ministrowie zapowiedzieli utworzenie polsko-francuskiej grupy roboczej ds. pracowników delegowanych, która zdaniem ministra Mleczki może przyczynić się nie tylko do dwustronnego zrozumienia, ale również do konstruktywnego dialogu europejskiego.

   

   

  W drugiej części seminarium do dyskusji panelowej na temat przepisów unijnych jako narzędzi służących ochronie praw pracowników delegowanych i przejrzystości regulacji prawnych w tym obszarze zasiedli Danuta Jazłowiecka, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Gilles Savary, deputowany do Zgromadzenia Narodowego, Agnieszka Wołoszyn, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oraz Yves Struillou, dyrektor Generalnej Dyrekcji Pracy we francuskim Ministerstwie Pracy. W drugim panelu poświęconym zarówno pozytywnym aspektom delegowania pracowników w ramach swobodnego świadczenia usług i korzyściom, jakie czerpią z mobilności polskie i francuskie przedsiębiorstwa, jak i negatywnym zjawiskom zachodzącym w tym obszarze wzięli udział Anna Kwiatkiewicz, dyrektor brukselskiego biura Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, Chantal Foulon, dyrektor ds. społecznych w związku pracodawców MEDEF, Jean Grosset, członek Rady ds. ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska, autor raportu nt. delegowania pracowników, oraz Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: