close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu jest jedynym urzędem konsularnym we Francji właściwym do przyjmowania wniosków o wydawanie wiz do Polski i do wydawania takich wiz.

   

  Obywatele Francji i Monako korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Schengen i nie potrzebują wizy aby podróżować do Polski. Obywatele Francji i Monako przebywający na terytorium Polsce powyżej 90 dni, muszą złożyć wniosek o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego miejsca pobytu w Polsce.

   

  Posiadacze ważnej karty pobytu wydanej przez jedno z państw strefy Schengen mogą podróżować do Polski w okresie do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

   

  Wnioski o wydanie wizy Schengen C oraz wizy krajowej D muszą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie wizy. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1.            W prawym górnym rogu strony wybierz  wersję językową.

  2.            Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy o jaką aplikujesz.

  3.            Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a  system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.

  4.            Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.

  5.            Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.

  6.            Po wypełnieniu aplikacji, WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST . Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.

  7.            Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  8.            Po przyjściu do konsulatu  pobierz  numerek do działu wizowego.

   

   

  ZASADY WYDAWANIA WIZ

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie WSPÓLNOTOWEGO KODEKSU WIZOWEGO UE od dnia 05 kwietnia 2010 r. obowiązują nowe zasady wydawania wiz dla cudzoziemców.

   

  Jaka wiza?

   

  -  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

  Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

  Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.

  Jeżeli nie udajecie się Państwo do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym.

  Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem, w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

   

  -  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  •             na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  •             oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  -  Tranzytowa wiza lotniskowa A

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

  1.            nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

  2.            posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Pakistanu, Sudanu i Sri Lanki

  musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  Dotychczasowe wizy tranzytowe B od 05 kwietnia 2010 r. nie będą już wydawane.

   

  Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobytu", oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...", oznaczony datami).

  Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...") dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

  1. Dokument podróży:

  •             ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;

  •             zawierający przynajmniej 2 wolne strony;

  •             wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Zdjęcie biometryczne.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu na całym terytorium Schengen.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  •             cel wjazdu;

  •             posiadanie zakwaterowania;

  •             posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;

  •             gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D?

  1. Dokument podróży:

  •             ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski;

  •             zawierający przynajmniej 2 wolne strony;

  •             wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Zdjęcie biometryczne.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu w Polsce.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  - cel wjazdu;

  - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;

  - konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: