close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu jest jedynym urzędem konsularnym we Francji właściwym do przyjmowania wniosków o wydawanie wiz do Polski i do wydawania takich wiz.

   

  Obywatele Francji i Monako korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Schengen i nie potrzebują wizy aby podróżować do Polski. Obywatele Francji i Monako przebywający na terytorium Polsce powyżej 90 dni, muszą złożyć wniosek o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego miejsca pobytu w Polsce.

   

  Posiadacze ważnej karty pobytu wydanej przez jedno z państw strefy Schengen mogą podróżować do Polski w okresie do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

   

  Wnioski o wydanie wizy Schengen C oraz wizy krajowej D muszą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie wizy. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1.            W prawym górnym rogu strony wybierz  wersję językową.

  2.            Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy o jaką aplikujesz.

  3.            Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a  system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.

  4.            Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.

  5.            Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.

  6.            Po wypełnieniu aplikacji, WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST . Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.

  7.            Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  8.            Po przyjściu do konsulatu  pobierz  numerek do działu wizowego.

   

   

  ZASADY WYDAWANIA WIZ

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie WSPÓLNOTOWEGO KODEKSU WIZOWEGO UE od dnia 05 kwietnia 2010 r. obowiązują nowe zasady wydawania wiz dla cudzoziemców.

   

  Jaka wiza?

   

  -  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

  Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

  Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.

  Jeżeli nie udajecie się Państwo do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym.

  Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem, w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

   

  -  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  •             na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  •             oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  -  Tranzytowa wiza lotniskowa A

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

  1.            nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

  2.            posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Pakistanu, Sudanu i Sri Lanki

  musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  Dotychczasowe wizy tranzytowe B od 05 kwietnia 2010 r. nie będą już wydawane.

   

  Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolite C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobytu", oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...", oznaczony datami).

  Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...") dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

  1. Dokument podróży:

  •             ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;

  •             zawierający przynajmniej 2 wolne strony;

  •             wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Zdjęcie biometryczne.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu na całym terytorium Schengen.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  •             cel wjazdu;

  •             posiadanie zakwaterowania;

  •             posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;

  •             gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D?

  1. Dokument podróży:

  •             ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski;

  •             zawierający przynajmniej 2 wolne strony;

  •             wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Zdjęcie biometryczne.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne o minimalnej wysokości 30 tys. euro ważne przez okres planowanego pobytu w Polsce.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  - cel wjazdu;

  - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;

  - konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” (D09), aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.
  • Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
  • Jednostka prowadząca studia musi zostać zatwierdzona w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile ustawa nie zwolniła jej z takiego obowiązku.

  .

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec” (D13), aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:
  1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
  2. zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
  3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
  5. wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
  6. informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.
  • Pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jednostka naukowa musi zostać zatwierdzona w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta” (D13a), aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.
  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.
  • Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
  • Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:
  1. Opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.
  2. Czas trwania stażu.
  3. Warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.
  4. Godziny odbywania stażu.
  5. Prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).
  6. Sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.
  • Ponadto staż ma być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.
  • Informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka,
   w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

  Organizator stażu musi zostać zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz” (D13b), aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
  • Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:
  1. Opis trwania wolontariatu
  2. Czas trwania wolontariatu
  3. Warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu
  4. Godziny wykonywania świadczeń
  5. Środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca
  6. Szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

   

  Jednostka organizacyjna, musi zostać zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: