close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Obywatel polski zamieszkały lub przebywający czasowo we Francji, który zamierza zawrzeć małżeństwo przed francuskim urzędnikiem stanu cywilnego, powinien zgłosić się do właściwego merostwa w celu uzyskania szczegółowych informacji o dokumentach niezbędnych do zawarcia małżeństwa.

   

  Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

   

  • odpis zupełny aktu urodzenia ("copie intégrale d'acte de naissance");
  • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (tzw. "certificat de célibat" lub "cerificat de capacité matrimoniale"),
  • wyciąg z polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. "certificat de coutume") - do pobrania TUTAJ.

  "Certificat de célibat" może zostać wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce lub przez Konsula właściwego ze względu na miejsce planowanego zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie jest wydawane w celu zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP przed obcym organem. Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia i na życzenie osoby zainteresowanej może zostać przetłumaczone na język francuski.

   

  Procedura uzyskania wymaganych dokumentów:

   

  W celu uzyskania zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa przed francuskim organem należy:

   

  • złożyć osobiście przed konsulem zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (formularz do pobrania); zalecamy jego wypełnienie przed wizytą w konsulacie, same podpisy wnioskodawcy/ów pod oświadczeniami powinny być złożone w obecności konsula w urzędzie;
  • przedstawić polski aktualny odpis aktu urodzenia w wersji papierowej (lecz nie wydruku elektronicznego); osoba rozwiedziona powinna ponadto złożyć odpis polskiego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia; osoba owdowiała powinna złożyć odpis polskiego aktu małżeństwa i polski akt zgonu współmałżonka;
  • przedstawić oryginalny dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku obywateli polskich - zaświadczenie o stanie cywilnym, w przypadku obywateli francuskich certificat de celibat, a w wyjątkowych przypadkach nie starszy niż 3 miesiące odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku obywateli innych państw - oryginalny dokument wydawany przez tamtejsze władze konsularne lub krajowe wraz z tłumaczeniem na język francuski, np. certificat de celibat);
  • przedstawić ważne dokumenty tożsamości obojga przyszłych małżonków; w przypadku obywateli polskich - ważny polski paszport lub dowód osobisty;
  • uiścić opłatę konsularną.

  Koszt uzyskania wymaganych dokumentów

   

  • wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo: 50€ (razem z tłumaczeniem: 80€);
  • "Certificat de coutume" (dokument w języku francuskim) - wydawany nieodpłatnie w urzędzie lub do samodzielnego pobrania TUTAJ.

  Dodatkowe informacje prawne dotyczące związków osób w krajach Unii Europejskiej > www.coupleseurope.eu

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: