close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Pełnoletni obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński, składając stosowne oświadczenia przed polskim konsulem. W Ambasadzie RP w Paryżu ceremonie ślubne odbywają się w wybrane piątki miesiąca. Konieczne jest uzgodnienie preferowanej daty (mailowo lub telefonicznie) z odpowiednim wyprzedzeniem.

   

  Warunkiem koniecznym do zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem jest posiadanie przez obojga narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego.

   

  Najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą dokonać opłaty konsularnej oraz złożyć osobiście przed konsulem w Paryżu zapewnienia o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.). Należy w tym celu umówić się na wizytę u konsula indywidualnie, z kompletem dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego (prosimy o kontakt mailowy na adres: paris.wk.info@msz.gov.pl).

   

  Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków. Placówka nie zapewnia świadków do uroczystości ślubnej.

   

   

  MIEJSCE CEREMONII

   

  Ceremonie odbywają się na parterze głównego gmachu Ambasady RP w Paryżu. Do dyspozycji gości jest salonik, hall wejściowy i toaleta. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca ślubu w obrębie Ambasady. Dozwolone jest fotografowanie oraz filmowanie ceremonii. Nie ma możliwości zorganizowania w Ambasadzie przyjęcia weselnego ani poczęstunku, praktykowany jest jedynie zwyczaj toastów po ceremonii ślubnej. Szampan do toastów nowożeńcy dostarczają we własnym zakresie. Urząd zapewnia obsługę i kieliszki.

   

  Wejście: 57, rue Saint-Dominique, 75007 Paryż (stacja metra: Invalides, linia nr 8 i 13; stacja kolejki podmiejskiej RER C: Invalides). Informacja dla osób niepełnosprawnych: przy wejściu do gmachu Ambasady znajduje się 6 schodków.

   

   

  PRZED CEREMONIĄ

   

  Rezerwacja terminu

   

  W celu zarezerwowania terminu ślubu, co najmniej na półtora miesiąca przed planowaną datą ślubu, należy przedłożyć w Wydziale Konsularnym lub przesłać na adres mailowy paris.wk.info@msz.gov.pl albo faksem na numer 00 33 143 17 34 34 następujące dokumenty:

   

  • kserokopie ważnych dowodów osobistych nowożeńców (obie strony) lub ich paszportów;
  • kserokopie ważnych dowodów osobistych świadków (obie strony) lub ich paszportów;
  • wniosek o zawarcie małżeństwa przed konsulem (formularz wniosku jest wysyłany pocztą elektroniczną);
  • odpisów aktów urodzenia obojga narzeczonych, wydanych przez USC w Polsce;
  • w przypadku osoby, która pozostawała wcześniej w związku małżeńskim - oryginał odpisu aktu poprzedniego małżeństwa, z adnotacją o jego ustaniu (przez rozwód lub zgon współmałżonka).

  Goście

   

  Co najmniej na tydzień przed ślubem należy przesłać mailem na adres: paris.wk.info@msz.gov.pl ostateczną listę gości (maks. 20 osób) wraz z numerami dowodów osobistych lub paszportów. Należy również zgłosić fotografa, jeżeli jest przewidziany.

   

  Opłata

   

  Opłata za zawarcie związku małżeńskiego przed Konsulem wynosi 500,00 euro.  

  Należy ją wnieść, w dniu składania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa, w kasie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu, 3 rue de Talleyrand, 75007 Paris, w godzinach przyjęć interesantów.

   

   

  W DNIU CEREMONII

   

  Przybycie na ceremonię

   

  Nupturienci i goście powinni przyjść do Ambasady 20 minut przed godziną ślubu.

   

  Wszystkie osoby muszą mieć ze sobą dowody osobiste lub paszporty. Dokumenty będą sprawdzane przy wejściu na dziedziniec Ambasady. Ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości wejścia na teren Ambasady osoby bez dokumentu tożsamości.

   

  Upoważniony pracownik towarzyszy zebranym do pomieszczeń Ambasady, odbiera dowody osobiste lub paszporty nowożeńców i świadków (do wglądu konsula), obrączki oraz ewentualnie szampana.

   

  Wszystkich osób uczestniczących w ślubie może być nie więcej niż 20 (łącznie z nowożeńcami i świadkami). Żadne dodatkowe osoby nie będą wpuszczane na teren Ambasady.

   

  Dokumenty

   

  W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego przed konsulem. Ten dokument,  złożone wcześniej zapewnienia oraz odpisy aktów stanu cywilnego będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Po upływie ok. miesiąca nowożeńcy otrzymają pocztą (na adres, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem) odpis aktu małżeństwa wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie.

   

  Jeśli zawierając małżeństwo jeden z małżonków zmienił nazwisko, poczynając od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa, rozpoczyna się trzymiesięczny termin na wymianę dowodu osobistego i czteromiesięczny termin na wymianę paszportu. Po upływie tych terminów dokumenty te, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.

   

  Odpisy aktu małżeństwa zawartego przed konsulem są  sporządzane przez USC w Warszawie (adres: Al. Generała Andersa 5, 00-147 Warszawa) i tam też należy zgłaszać się w przyszłości, jeżeli niezbędne jest wydobycie powyższego dokumentu.

   

  Sprawy porządkowe

   

  • Zakazuje się sypania ryżem, monetami, płatkami kwiatów, etc. w pomieszczeniach Ambasady oraz na dziedzińcu.
  • Palenie tytoniu w pomieszczeniach Ambasady oraz na dziedzińcu jest zakazane.
  • Nie ma możliwości zaparkowania samochodu na dziedzińcu Ambasady.
  • Wózki dziecięce muszą być zostawione pod zadaszeniem przy wejściu do gmachu Ambasady.
  • Przed ceremonią, w trakcie jej trwania oraz po ceremonii dzieci pozostają pod opieką rodziców.Za ewentualne szkody poczynione przed dzieci odpowiedzialni są rodzice.

   

  Ceremonie odbywają się w piątkowe popołudnia.

  Rezerwacja terminu ślubu następuje po dokonaniu opłaty konsularnej i złożeniu zapewnienia do ślubu przed konsulem na min. 30 dni przed datą ślubu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: