close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Zgodnie z zapisami ustawy z 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, która weszła w życie 1 listopada 2015 .r, wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)  nie jest możliwe za pośrednictwem  konsula.

  Osoby, które będą chciały uzyskać akt stanu cywilnego z Polski powinny złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

  Akt stanu cywilnego może zostać następnie, na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany przez Urząd Stanu Cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy. W takim przypadku konieczne jest wniesienie opłaty konsularnej w wysokości 30 euro (wg pozycji 10.01. TOK). Opłatę tę konsul pobiera w momencie wydania dokumentu wnioskodawcy.

   

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.) z rejestru stanu cywilnego wydawane są:

   

  • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;
  • odpisy wielojęzyczne aktów stanu cywilnego (których nie trzeba tłumaczyć na język francuski);
  • zaświadczenia o stanie cywilnym (tylko na wniosek osoby, której dotyczą);
  • zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;
  • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

   

  UWAGA: W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.) i wprowadzeniem w Polsce elektronicznego rejestru stanu cywilnego, można samodzielnie - za pośrednictwem systemu informatycznego - uzyskać również elektroniczne odpisy aktów stanu cywilnego. Takie odpisy będą jednak honorowane wyłącznie w Polsce, gdyż konsulowie nie mają dostępu do rejestrów elektronicznych i nie pośredniczą w tych czynnościach. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z wybranym Urzędem Stanu Cywilnego.

   

  UPRAWNIENI: Akty stanu cywilnego wydaje się wyłącznie osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

   

  Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: