close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Wydobycie aktów stanu cywilnego za pośrednictwem konsulatu

   

  Osoby zamieszkałe w Polsce mogą wydobyć odpisy aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu z francuskiego urzędu miasta (gminy) na terenie naszego okręgu konsularnego za pośrednictwem konsulatu. W tym celu należy przesłać na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu (3, rue de Talleyrand, 75007 Paris, France) kompletny wniosek zawierający następujące dokumenty:

   

  ·         kopię dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek urzędowo poświadczoną za zgodność z oryginałem; w przypadku osób, których akt nie dotyczy, tj. zstępnych, wstępnych, współmałżonka, dzieci, rodzeństwa lub przedstawiciela ustawowego, winno się przedstawić dokument potwierdzający ich stopień pokrewieństwa lub tytuł prawny. Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;

   

  ·         formularz dotyczący wydobycia aktu - czytelnie wypełniony przez osobę wnioskującą (dane osobowe oraz miejsce i data wydarzenia, którego akt dotyczy); Aby pobrać formularz, kliknij tutaj>>

   

  ·         dowód uiszczenia opłaty konsularnej w formie przelewu za wydobycie aktu stanu cywilnego w wysokości równowartości 30€; w tytule przelewu należy wpisać treść "Opłata za wydobycie aktu ur/małż/zg + imię i nazwisko" osoby, której akt wydobywamy, a wpłaty należy dokonać na konto Ambasady RP w Paryżu przed zrealizowaniem czynności:

   

  BANQUE BCP BIC: BPSMFRPPXXX

  Code Banque: 12579

  Code guichet: 00700

  Nr Compte: 08000795830

  Clé RIB: 47

  IBAN: FR76 1257 9007 0008 0007 9583 047

   

  ·         uruchomienie sprawy nastąpi po nadesłaniu potwierdzenia wpłaty skanem, faxem lub pocztą

   

   

  Bezpośrednie wydobycie aktów stanu cywilnego

   

  Najprostszym i najszybszym sposobem uzyskania przez osobę fizyczną aktu stanu cywilnego z Francji jest urzędowa droga elektroniczna.

   

  Osoby zamieszkałe we Francji proszone są o bezpośredni kontakt z miejscowymi urzędami stanu cywilnego w celu wydobycia dokumentacji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: