close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dotyczący obywatela polskiego, a sporządzony za granicą, powinien zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego.

   

  UWAGA: Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

   

  WŁAŚCIWY ORGAN I WYMAGANE DOKUMENTY

   

  Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą do właściwego miejscowo konsula wraz z:

   

  • oryginałem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego);
  • urzędowym tłumaczeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  • tłumacz przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  • konsula.

  Konsul przesyła wniosek do wybranego przez wnioskodawcę Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w akcie.

   

  UWAGA: Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego to może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zwartych w zagranicznym dokumencie do reguł polskiej pisowni.

   

   

  REJESTRACJA FRANCUSKIEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA

   

  W celu zarejestrowania francuskiego aktu małżeństwa małżonkowie przedstawiają następujące dokumenty:

  • ważne dokumenty tożsamości małżonków (odpowiednio paszport lub dowód osobisty);
  • wniosek o transkrypcję (dostępny również w urzędzie konsularnym);
  • oryginalny odpis zupełny francuskiego aktu małżeństwa (copie intégrale d'acte de mariage) nie starszy niż 12 miesięcy;
  • tłumaczenie aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
  • w przypadku jeżeli jeden z małżonków nie posiada polskiego aktu urodzenia – oryginał zagranicznego aktu urodzenia tego małżonka (może być wymagana apostille lub legalizacja, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula; akceptowana jest również wersja skrócona wielojęzyczna na druku europejskim (nie wymagająca tłumaczenia).

   

  Obywatel polski, który zawarł związek małżeński we francuskim urzędzie, składa przed konsulem - razem z wnioskiem o transkrypcję - oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa. Gdy małżeństwo zostało zawarte pomiędzy obywatelami polskimi składają oni oświadczenie o swych nazwiskach i o nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka). Małżonek nieskładający wniosku o transkrypcję pozostanie przy dotychczasowym nazwisku, a dzieci zrodzone z takiego związku będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dodanego do niego nazwiska męża. Oczywiście to ograniczenie nie będzie miało zastosowania, jeżeli informacja o wyborze nazwiska została zawarta w treści zagranicznego aktu małżeństwa.

   

  REJESTRACJA FRANCUSKIEGO AKTU URODZENIA

   

  W celu zarejestrowania francuskiego aktu urodzenia dziecka należy przedstawić następujące dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości rodzica składającego wniosek (odpowiednio paszport lub dowód osobisty);
  • wniosek o transkrypcję (dostępny także w urzędzie konsularnym);
  • oryginalny odpis francuskiego zupełnego aktu urodzenia (copie intégrale d'acte de naissance), nie starszy niż 12 miesięcy;
  • tłumaczenie aktu urodzenia dziecka dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
  • w przypadku jeżeli jeden z małżonków nie posiada polskiego aktu urodzenia, a rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – oryginał aktu urodzenia tego rodzica (może być wymagana apostille lub legalizacja, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula; akceptowana jest również wersja skrócona wielojęzyczna na druku europejskim (nie wymagająca tłumaczenia).

             UWAGA: Rejestracji aktu urodzenia dziecka może dokonać jeden rodzic lub obydwoje.

   

  Gdy przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim, a rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, ojciec może uznać dziecko przed polskim konsulem za zgodą matki dziecka. W celu złożenia oświadczeń o uznaniu dziecka konieczne jest uzgodnienie spotkania z konsulem do spraw prawnych.

  Rodzice mogą dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka tylko wtedy, gdy jest ono niepełnoletnie. Osoby pełnoletnie działają we własnym imieniu.

  Osoby rejestrujące narodziny dziecka we francuskich urzędach mogą skorzystać z informacji o obowiązujących w Polsce zasadach nadawania nazwisk i ich pisowni - Certificat de coutume concernant le nom de l’enfant

   

  REJESTRACJA FRANCUSKIEGO AKTU ZGONU

   

  W celu zarejestrowania francuskiego aktu zgonu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej;
  • oryginalny odpis francuskiego zupełnego aktu zgonu (copie intégrale d'acte de décès);
  • tłumaczenie aktu zgonu dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula;

   

  ODMOWA DOKNANIA TRANSKRYPCJI

   

  Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcji), jeżeli:

   

  • dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego, nie ma mocy dokumentu urzędowego, nie został wydany przez właściwy organ, budzi wątpliwości co do jego autentyczności, potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
  • zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
  • przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

  UWAGA: Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

   

   

  OPŁATY KONSULARNE

   

  • transkrypcja aktu stanu cywilnego: 50€ [opłata wzrasta do 80€ jeżeli jest tylko jeden akt do tłumaczenia, lub do 110€ w przypadku tłumaczenia dwóch aktów];
  • opłata za odesłanie dokumentów listem poleconym: 6€;

  Opłaty można uiścić gotówką w kasie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu.

   

   

  Interesanci proszeni są o przedstawienie oryginałów i fotokopii wszystkich dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym.
  Przedstawiony powyżej schemat dotyczy sytuacji typowych, w pozostałych przypadkach prosimy zwracać się do konsula.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: