close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Czy wyrok rozwodowy wydany przez sąd francuski po 01 maja 2004 r. jest ważny na terenie Polski?

  Z dniem 1 maja 2004 r., czyli z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zniesiono obowiązek uznawania przez sądy polskie francuskich wyroków rozwodowych orzeczonych po tej dacie. Istnieje jednak konieczność zarejestrowania takiego wyroku w polskich księgach stanu cywilnego. W przeciwnym wypadku byli małżonkowie będą traktowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tak, jakby nadal pozostawali w związku małżeńskim. W celu rejestracji takiego wyroku, należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym znajduje się polski akt małżeństwa.

   

  Dokumenty potrzebne do rejestracji w Polsce francuskiego wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004:

  1) WNIOSEK (w języku polskim) o rejestrację wyroku zagranicznego skierowany do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym znajduje się polski akt małżeństwa.

  2) ZAŁĄCZNIKI

  a) ORYGINAŁ WYROKU rozwodowego.

  b) ORYGINAŁ ŚWIADECTWA określonego w art. 39 dotyczącego orzeczeń w sprawach małżeńskich wydawanego na postawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 23 listopada 2003 r. dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie WE nr 1347/2000 (francuska nazwa świadectwa brzmi "un certificat visé à l'article 39 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000"). W celu uzyskania takiego świadectwa należy zwrócić się do Sądu Wielkiej Instancji (Tribunal de Grande Instance).

  c) ORYGINAŁ TŁUMACZENIA wyroku rozwodowego i świadectwa, o którym mowa w podpunkcie b), wykonanego przez tłumacza przysięgłego w Polsce. W Polsce nie są honorowane tłumaczenia dokonywane przez tłumaczy przysięgłych działających na terenie Francji. Tłumaczenia takie, aby mogły służyć w postępowaniu przed polskimi sądami i urzędami, muszą być uwierzytelnione w polskiej placówce konsularnej działającej na terenie Republiki Francuskiej lub we francuskiej placówce konsularnej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  * opłata za uwierzytelnienie tłumaczenia w polskiej placówce konsularnej wynosi 30 € za każdą rozpoczętą stronę

  d) polski ważny DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty lub paszport)

  e) polski akt małżeństwa

  f) jeżeli ślub był także we Francji, to francuski odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (copie integrale d’acte de mariage)

   

  Sposób złożenia wyżej wymienionych dokumentów:

  Wniosek o rejestrację francuskiego wyroku rozwodowego w polskich księgach stanu cywilnego oraz towarzyszących mu załączników składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym znajduje się polski akt małżeństwa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: