close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAN CYWILNY: NARODZINY, MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY, PACS

 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć przed polskim konsulem (a w Polsce przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) jedynie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą takie oświadczenie złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

  Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

   

  Uznanie dziecka może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.

   

  Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka, konsul oraz dziecko, jeśli ukończyło 13 lat, które w protokole zamieszcza swój podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska.

   

  W przypadku przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez konsula, konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

   

  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa podlega rejestracji w rejestrze uznań w Polsce. Dokonuje jej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

   

  Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

   

  • poczętego;
  • urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;
  • zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

  Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

   

  • jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka - w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;
  • składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka - w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.

  Konsul, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostało złożone przed narodzinami dziecka, konsul przekazuje protokół kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego właściwemu ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy, gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Polski.

   

  Konsul nie może przyjąć oświadczenia o uznaniu ojcostwa, gdy:

   

  • dziecko osiągnęło pełnoletność;
  • nastąpiło przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania lub odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub konsula;
  • istnieją wątpliwości, co do pochodzenia dziecka (np. w przypadku istnienia domniemania ojcostwa męża matki);
  • toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa;
  • osoba składająca oświadczenie nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Jeżeli konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa z uwagi na ich niedopuszczalność, powiadamia - pisemnie, terminie 7 dni od dnia odmowy - matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, 0 przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym. Odmowa podlega rejestracji przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w rejestrze uznań w Polsce.

   

  Opłata konsularna za czynności związane z uznaniem ojcostwa wynosi 50€.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: