close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZMIANA IMION I NAZWISK

 •  

  ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA

   

  Zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U.2008.220.1414), osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

   

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:

   

  • dane osoby, której zmiana dotyczy (imię/imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe; adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały; numer PESEL);
  • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
  • uzasadnienie.

  Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

   

  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy rodziców i rozciąga się na dzieci;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

  Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

   

  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

  Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

   

  Jeżeli zmiana nazwiska lub imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składają rodzice.

   

  Wniosek może złożyć jeden z rodziców jeżeli:

   

  • drugi rodzic wyraził pisemną zgodę poświadczoną przez notariusza lub konsula,
  • drugi rodzic nie posiada władzy rodzicielskiej, należy wtedy przedstawić aktualny wyrok sądu,
  • drugi rodzic nie żyje, należy przedstawić akt zgonu zmarłego rodzica.

  Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat potrzebna jest jej obecność oraz pisemna zgoda.

   

   

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska jest płatną czynnością konsularną i wynosi 50€.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: