close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UREGULOWANIE STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 •  

  W związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP służba wojskowa w Polsce realizowana jest obecnie wyłącznie w formie ochotniczej.

  Przeniesienie do rezerwy osób, które podlegały powszechnemu obowiązkowi obrony nastąpiło automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która weszła w życie 11 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 120).


  Na podstawie art. 18 tej ustawy wszystkie osoby, które nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej do dnia 4 grudnia 2008 r. (tzn. nie odebrały kart powołania), zostały automatycznie przeniesione do rezerwy. To samo staje się z osobami, które nigdy nie stawały do poboru, jednak osoby te muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej.

   

  KWALIFIKACJA WOJSKOWA - podstawowe informacje

   

  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta) mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. Kwalifikacje wojskowe zazwyczaj odbywają się w terminach od lutego do maja danego roku. Kwalifikacja ma na celu określenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

   

  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
  • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
  • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
  • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

  Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.

  Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. W celu  uregulowania stosunku do służby wojskowej należy zgłosić się osobiście do terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej ze względu na adres zamieszkania), która skieruje na komisję lekarską i w terminie dwóch tygodni po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej przeniesie do rezerwy.

   

  Zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wydają terytorialne Wojskowe Komendy Uzupełnień właściwe ze względu na adres zamieszkania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: