close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT I PRACA WE FRANCJI

 • 1. ZATRZYMANIA KIEROWCÓW POD ZARZUTEM WSPÓŁUDZIAŁU W PRZEMYCIE NARKOTYKÓW

   

  Jeśli podczas kontroli na parkingu lub przy wyjeździe z bramek na autostradzie urząd celny wykrywa narkotyki, które zostały ukryte w przewożonym towarze w taki sposób, że kierowca przy załadunku nie mógł jakichkolwiek anomalii stwierdzić i mimo że kierowca dysponuje ważnymi dokumentami odnośnie towaru, stawiane mu są zarzuty współudziału.

   

  Stawiając zarzut współudziału, organy śledcze bazują na takich przesłankach, jak sposób zlecenia transportu tzn. w jaki sposób jest on udokumentowany. Przesłanką mogą być niskie ceny frachtów oraz miejsce odbioru towaru.

   

  Fracht to pojęcie, które w transporcie przede wszystkim określa przewóz towarów lub przewożony towar. Jeśli mówimy o samym pojęciu fracht, to warto wiedzieć, że choć jest ono używane w transporcie drogowym, to wywodzi się w pierwszej kolejności z transportu morskiego, To z tego rodzaju przewozów został zaczerpnięty także do usług drogowych.

   

  Przyjęło się jednak, że najczęściej pojęcie frachtu w transporcie drogowym znajduje swoje zastosowanie w określaniu wynagrodzenia, które należy się przewoźnikowi za wykonanie transportu ładunku, a powinno zostać wypłacone przez podmiot zlecający mu przewóz towaru, czyli przez jego właściciela, bądź spedytora. Wysokość frachtu najczęściej podawana jest już w samym zleceniu, lecz jego ostateczna wersja ustalana jest już indywidualnie między przewoźnikiem a jego zleceniodawcą.

   

  Również jako okoliczności, które wskazywać mają na udział kierowcy w przemycie narkotyków jest fakt posiadania kilku telefonów lub dwóch GPS-ów.

   

  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji osoba zatrzymana powinna bezwzględnie żądać odroczenia powyżej 48 godzin (możliwość do miesiąca), aby mogła przygotować swoją obronę.

   

  Żądając odroczenia sprawy można wykazać, że do zlecenia doszło drogą mailową czy faksową poprzez giełdę lub bezpośrednio z siedziby firmy i że wysokość frachtu została wskazana przez zleceniodawcę.

   

  Ważne jest również wykazanie, że kierowca lub właściciel samochodu nie miał problemów finansowych, które uprawdopodabniałyby okoliczności współudziału.

   

  Należy również wykazać się czujnością przy odbiorze towaru. Jeśli nie jest on odbierany od producenta lub dostawcy towaru będzie można zarzucić, że towar jest odbierany z ulicy od osób, których nie zna się tożsamości.

   

  Istotne jest również, aby z chwilą dowiedzenia się o kontroli i postępowaniu karnym, właściciel pojazdu natychmiast interweniował najpóźniej na rozprawie z wnioskiem o odzyskanie samochodu.

   

  Większość spraw odbywa się w ciągu 48 godzin i brak wniosku o zwrot może doprowadzić do konfiskaty samochodu nawet jeżeli jest on w leasingu.

   

  2. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

   

  Z dniem 1 października 2013 roku w życie wszedł przepis o podatku ekologicznym od samochodów ciężarowych. Obowiązuje on na całym terytorium Francji. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Ecomouv, podmiotu odpowiedzialnego za organizację systemu poboru podatku ekologicznego: www.ecomouv.com/tout-sur-l-ecotaxe (informacje dostępne w języku francuskim).

    

  Informujemy, że w dniu 11 lipca 2014 r., ustawą nr 2014-790 z dn. 10 lipca 2014 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (ustawa Savary), Francja wprowadziła zmiany w brzmieniu kodeksu transportowego zakazując kierowcom zawodowym odbioru odpoczynku tygodniowego w kabinie samochodu.

   

  Definicja czasu pracy kierowców jest ujednolicona w całej UE w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006, gdzie określono w art. 4 pkt. h) „tygodniowy okres odpoczynku” jako  tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”. „Regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, — „skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

   

  Za organizowanie pracy kierowców zawodowych odpowiada pracodawca. Niezapewnienie przez niego możliwości odbioru przez kierowcę tygodniowego wypoczynku poza kabiną samochodu jest zagrożone sankcją karną: 30000 euro grzywny lub karą 1 roku pozbawienia wolności. Dotyczy to zarówno kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorstwo jak i podwykonawców.

   

  Ponadto, ustawa powtarza przepisy Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 art. 10 pkt 1 które mówią o tym, że przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy,  jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia. Za naruszenie tego zakazu obowiązuje również kara grzywny w wysokości 30000 euro lub 1 roku pozbawienia wolności.

  Powyższe przepisy mają zastosowanie do wszystkich kierowców tj. francuskich i zagranicznych firm transportowych.

   

  Poniżej tłumaczenie brzmienia przepisów opisanej ustawy:

   

  USTAWA nr 2014-790 z dnia 10 lipca 2014 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (1)

   Artykuł 15

  Tytuł pierwszy księgi III części trzeciej kodeksu transportowego ulega następującym zmianom:

  1° Rozdział III uzupełnia się artykułem L. 3313-3 o następującej treści:

  Art. L. 3313-3. – Zabrania się kierowcom transportu drogowego odbywania w kabinie pojazdu regularnego tygodniowego odpoczynku określonego w punkcie h artykułu 4 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2135/98 Rady oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

   Pracodawca organizuje pracę kierowców transportu drogowego uwzględniając przepisy o prawie do regularnego tygodniowego odpoczynku.

   2° Po artykule L. 3315-4, następuje artykuł L. 3315-4-1 o następującej treści:

  Art. L. 3315-4-1. – Podlega karze do roku pozbawienia wolności oraz grzywnie w wysokości 30 000 Euro:

  1° Organizacja pracy kierowców transportu drogowego zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub działających na własny rachunek bez zapewnienia, poza kabiną pojazdu, regularnego tygodniowego okresu odpoczynku określonego w punkcie h artykułu 4 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2135/98 Rady oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;

   

  2° Wynagradzanie, z jakiegokolwiek tytułu i w jakiejkolwiek formie, kierowców transportu drogowego zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub działających na własny rachunek, uzależnione od przebytej odległości lub od ilości przewożonego towaru, jeśli taki sposób wynagradzania przyczynia się do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub do naruszeń określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 15 marca 2006 r.

   

  3° W ustępie pierwszym artykułu L. 3315-6, po odniesieniu: L. 3315-4, następuje odniesienie : L. 3315-4-1.

   

  3. Prawdopodobieństwo naruszenia prawa UE

   

  W sytuacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa UE, warto zgłosić taki problem do systemu SOLVIT.

   

  Jest to jedna z form wsparcia polskich turystów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność we Francji, z której można skorzystać.

   

  Szczegółowy opis systemu SOLVIT znajduje się na stronach: http://www.mr.gov.pl/solvit oraz http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

   

  4.  INFORMACJE O PRAWIE FRANCUSKIM NA TEMAT PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

   

  Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące międzynarodowego transportu drogowego do Francji są dostępne na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa:

   

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier

   


  oraz w języku polskim pod linkami:

   

   

  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/FAQ%20d%C3%A9tachement%20%20janv%202017_PL_.pdf

   


  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9tachement%20TR%20-%20Dur%C3%A9e%20de%20travail%20voy%20PO.pdf

   


  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20minimum%20TR%20marchandises%20personnes%20janvier%202017%20PL.pdf

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: