close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU:

   

  Opłaty konsularne pobiera się w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 522) Interesant wnioskujący o wykonanie czynności konsularnej wnosi opłatę konsularną przed wykonaniem czynności.

   

  Rodzaje czynności konsularnych podlegających opłacie i wysokość opłat za te czynności są określone w taryfie opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do w/w rozporządzenia. W pozycjach od 1.01 do 1.08 taryfy opłat konsularnych są wskazane czynności paszportowe oraz wysokość pobieranych za nie opłat. Opłaty konsularne pobiera się w walucie państwa przyjmującego.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

  • 1.       emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • 2.       osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • 3.       kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  • 4.       osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia.

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi (np. dokument potwierdzający ustalone prawo osoby do emerytury, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację szkolną, legitymację studencką).

   

  Opłaty konsularne obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

   

  • 1.       ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL),
  • 2.       ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • 3.       z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy. Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną  piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: