close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • REALIZACJA SPRAW PASZPORTOWYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH W BRAKU ZGODNOŚCI STANOWISK RODZICÓW

   

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Właściwość sądu

  Przez orzeczenie sądu rodzinnego należy rozumieć zarówno orzeczenie wydane przez polski sąd, jak i orzeczenie sądu francuskiego, zgodnego z miejscem zamieszkania małoletniego. W przypadku, gdy małoletni nie zamieszkuje w Polsce, polski sąd rodzinny najczęściej uznaje się za niewłaściwy w sprawie wydania orzeczenia i kieruje zainteresowanego rodzica do sądu w miejscu zamieszkania małoletniego.

   

  Podstawy prawne

  Do orzeczeń w sprawach odnoszących się do wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) zastosowanie ma Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DO POBRANIA w języku polskim i w języku francuskim)

   

  Dokumenty do przedstawienia

  Orzeczenia, w których sąd włoski zezwala na wydanie paszportu dla dziecka bez zgody jednego z rodziców będą akceptowane do spraw paszportowych po przedstawieniu następujących dokumentów w oryginale:

  1. orzeczenie sądu zezwalające na wydanie paszportu dla dziecka bez zgody jednego z rodziców

  2. świadectwo wydane przez właściwy sąd pochodzenia orzeczenia, sporządzone przy użyciu standardowego formularza określonego w załączniku II do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

   

  3. w przypadku orzeczenia zaocznego, czyli wydanego pod nieobecność rodzica, gdy rodzic ten nie utrzymuje kontaktów z drugim rodzicem, a jego miejsce pobytu nie jest znane i w związku z tym nie ma możliwości uzyskania jego zgody, osoba zainteresowana powinna przedstawić  konsulowi:

  · oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;

  lub

  ·    dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem,

          chyba że wyżej wymienione okoliczności wynikają bezpośrednio z treści orzeczenia (np. z treści                        orzeczenia wynika, że nieobecnemu rodzicowi doręczono pismo o wszczęciu postępowania w sprawie).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: