close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • W dniu 15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z dnia 14 lutego 2012 r. poz. 161), która wprowadza nową instytucję prawną:  przywrócenie obywatelstwa polskiego (przepisy ustawy dot. przywrócenia obywatelstwa weszły w życie już z dniem 15 maja 2012 r.), a ponadto wprowadza nowe regulacje prawne dotyczące postępowań w sprawach: o nadanie obywatelstwa polskiego, o uznanie za obywatela polskiego, o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

   

  Jednocześnie z wejściem w życie tej nowej ustawy uchylone zostały i przestały obowiązywać przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231).

   

  Poniżej zamieszczamy linki do tekstu obowiązującej aktualnie ustawy o obywatelstwie polskim oraz wzory formularzy, jakie obowiązują przy składaniu wniosków w poszczególnych rodzajach postępowań w sprawach dot. obywatelstwa polskiego. 

   

  Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z informacją o sposobie  jego wypełniania, figurującą na końcowych stronach wniosków.

   

  Do wniosku należy dołączyć: 

   

  • odpowiednie dokumenty potwierdzające wskazywane we wniosku okoliczności,
  • jedną fotografię (jak do paszportu),
  • odpisy aktów stanu cywilnego w oryginale, z autentyczną pieczęcią i podpisem urzędnika stanu cywilnego wydającego odpis,
  • kopie posiadanych dokumentów (np. paszportów, dowodów osobistych, decyzji zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, itp.) - oryginały dokumentów należy okazać podczas składania wniosku,
  • oświadczenie o wyznaczeniu pełnomocnika do odbioru korespondencji w sprawach dotyczących obywatelstwa.

  W przypadku dokumentów sporządzonych za granicą, do oryginalnego dokumentu należy dołączyć tłumaczenie na język polski (tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub w polskim urzędzie konsularnym).

   

  Poniżej znajdą Państwo linki do odpowiednich formularzy i do oświadczenia.

   

  Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

   

  Formularz wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego

   

  Formularz wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

   

  Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

   

  Formularz oświadczenia o wyznaczeniu pełnomocnika do odbioru korespondencji w sprawach dotyczących obywatelstwa 

   

   

  Tekst ustawy z 02 kwietnia 2012 r. dostępny jest na stronie internetowej: 

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161/1

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: