close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI

 • ► Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki w Ambasadzie RP we Francji powinny spełniać następujące warunki:

   

  1. Praktyka studencka

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

   

  2. Praktyka absolwencka

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.

   

  3. Praktyka zawodowa

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe  na kierunku istotnym z punktu widzenia Ministerstwa.

   

  ► Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres Ambasady RP we Francji (1, rue de Talleyrand, 75007 Paris) z dopiskiem na kopercie "Podanie o praktykę”. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje kierownik Placówki.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

   

  • CV
  • formularz aplikacyjny
  • oświadczenie o niekaralności
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu
  • skan dowodu osobistego lub paszportu

  Wymienione powyżej oświadczenia i formularz dostępne są TUTAJ.

   

  Aplikacje składane w formie kserokopii należy wypełnić czarnym długopisem. Dokumenty niekompletne i/lub wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

   

  Ponadto, w niektórych przypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzega sobie prawo do nieudzielania szczegółowych informacji dot. niezakwalifikowania kandydata na praktyki/staż wolontariat.

   

   

  ► Informacja dodatkowe:

   

  • Kandydaci proszeni są o wskazanie wydziału Ambasady (polityczny, ekonomiczny lub konsularny), w którym chcieliby odbyć praktyki / wolontariat poprzez umieszczenie stosownej informacji w punkcie 11 formularza aplikacyjnego. W trakcie stażu studenci mają okazję współpracować z dyplomatami z właściwego wydziału Placówki, z których jeden pełni funkcję opiekuna.
  • Czas trwania stażu wynosi dwa miesiące, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość jego skrócenia do jednego miesiąca.
  • Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii kierownika Placówki. Ponieważ zainteresowanie praktykami w naszej placówce jest duże, o staż należy ubiegać się z około półrocznym wyprzedzeniem, a - z uwagi na specyfikę zadań powierzanych praktykantom - pierwszeństwo mają kandydaci władający językiem francuskim w stopniu co najmniej zaawansowanym (poziom B1/B2 lub wyższy). Informacja o przyjęciu na staż wysyłana jest drogą elektroniczną.
  • Staż w Ambasadzie jest nieodpłatny, placówka nie pokrywa również kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia zdrowotnego podczas trwania praktyki.
  • Wszystkie informacje nt. warunków odbywania stażu dostępne są na stronie internetowej MSZ RP.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: