close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 kwietnia 2019

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obwieszczenie Konsula

  Obwieszczenie z dn. 13 maja 2019 r. 

   

   

  Informacja w sprawie wpływu zgłoszeń na wybory drogą korespondencyjną

   

  Informacja  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  i mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

   

  Decyzja w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 43 w Paryżu

  Decyzja w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 44 w Paryżu

  Decyzja w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 45 w Lille

  Decyzja w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 203 w Starsburgu

   

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U., poz. 884) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji zostały utworzone 4 (cztery) obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 43, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż,

  Wydział Konsularny Ambasady RP,

  3, rue de Talleyrand

  75007 Paris;

   

  1. Obwód głosowania nr 44, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż

  Szkoła Polska w Paryżu

  11-15, rue Lamandé

  75017 Paris;

   

  1. Obwód głosowania nr 45, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lille

  Palais Rameau

  39, boulevard Vauban

  59800 Lille;

   

  1. Obwód głosowania nr 203, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Strasburg

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasburgu

  2, rue Geiler

  67000 Strasbourg

   

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

   

  Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji :

   

  1. telefonicznie,

  nr tel.: + 33 1 43 17 34 71

  nr tel.: + 33 1 43 17 34 82

   

  1. e-mailowo: paris.wk.info@msz.gov.pl  z dopiskiem: WYBORY_PE2019
  2. pisemnie, na adres:

  3, rue de Talleyrand

  75007 Paryż

   

  1. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  2. faksem

  nr faksu: +33 1 43173434

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo: paris.wk.info@msz.gov.pl  
  2. pisemnie, na adres:

  3, rue de Talleyrand

  75007 Paryż

   

  1. faksem, nr faksu: +33 1 43173434

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: